Hệ thống theo dõi, đánh giá thực hiện Đề án
" Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng "